جدید ترین

انواع ماهی آکواریوم آب شور
جراح ماهیان آب شور
جراح ماهی زرد یا یلوتانگ از محبوبترین ماهیان آکواریم آب شور و ریف سیف می باشد.
175,000 تومان
0 تومان

انواع ماهی آکواریوم آب شور
جراح ماهیان آب شور
ماهی پادربلو در گروه ماهیان نیمه خشن قرار دارد.
95,000 تومان
0 تومان

انواع ماهی آکواریوم آب شور
جراح ماهیان آب شور
جراح قهوه ای اسکوپاس در ایران به نام جراح قهوه ای شناخته می شود.
45,000 تومان
220,000 تومان

انواع ماهی آکواریوم آب شور
جراح ماهیان آب شور
جراح دم قیچی بشدت قلمرو طلب می باشد.
45,000 تومان
0 تومان

انواع ماهی آکواریوم آب شور
جراح ماهیان آب شور
جراح باله بادبانی یک ماهی آکواریوم آب شور آرام و جلبک خوار است که در رده ماهیان مقاوم دسته بندی می شود.
45,000 تومان
0 تومان

انواع ماهی آکواریوم آب شور
جراح ماهیان آب شور
جراح ماهی شانه نارجی از ماهیان مناسب برای کنترل جلبک بوده و با رسیدن به بلوغ تغییر رنگ می دهد.
55,000 تومان
167,000 تومان