جدید ترین

انواع ماهی آکواریوم آب شور
جراح ماهیان آب شور
نگهداری و غذاخور کردن این جراح ماهی در آکواریوم آب شور باید بدور از استرس باشد.
85,000 تومان
0 تومان

انواع ماهی آکواریوم آب شور
جراح ماهیان آب شور
جراح ماهی زرد یا یلوتانگ از محبوبترین ماهیان آکواریم آب شور و ریف سیف می باشد.
175,000 تومان
0 تومان

انواع ماهی آکواریوم آب شور
جراح ماهیان آب شور
جراح ماهی شانه نارجی از ماهیان مناسب برای کنترل جلبک بوده و با رسیدن به بلوغ تغییر رنگ می دهد.
55,000 تومان
167,000 تومان

انواع ماهی آکواریوم آب شور
جراح ماهیان آب شور
جراح قهوه ای اسکوپاس در ایران به نام جراح قهوه ای شناخته می شود.
45,000 تومان
220,000 تومان

انواع ماهی آکواریوم آب شور
جراح ماهیان آب شور
جراح ماهی دم زرد خلیجی از مقاومترین جراح ماهیان آکواریوم آب شور
55,000 تومان
185,000 تومان

انواع ماهی آکواریوم آب شور
جراح ماهیان آب شور
جراح دم قیچی بشدت قلمرو طلب می باشد.
45,000 تومان
0 تومان