جدید ترین

انواع ماهی آکواریوم آب شور
جراح ماهیان آب شور
جراح باله بادبانی یک ماهی آکواریوم آب شور آرام و جلبک خوار است که در رده ماهیان مقاوم دسته بندی می شود.
45,000 تومان
0 تومان

انواع ماهی آکواریوم آب شور
جراح ماهیان آب شور
نگهداری و غذاخور کردن این جراح ماهی در آکواریوم آب شور باید بدور از استرس باشد.
85,000 تومان
0 تومان

انواع ماهی آکواریوم آب شور
جراح ماهیان آب شور
جراح دم قیچی بشدت قلمرو طلب می باشد.
45,000 تومان
0 تومان

انواع ماهی آکواریوم آب شور
جراح ماهیان آب شور
جراح ماهی زرد یا یلوتانگ از محبوبترین ماهیان آکواریم آب شور و ریف سیف می باشد.
175,000 تومان
0 تومان

انواع ماهی آکواریوم آب شور
جراح ماهیان آب شور
این جراح ماهی به آکواریوم بسیار بزرگی دارد.
70,000 تومان
192,000 تومان

انواع ماهی آکواریوم آب شور
جراح ماهیان آب شور
جراح قهوه ای اسکوپاس در ایران به نام جراح قهوه ای شناخته می شود.
45,000 تومان
220,000 تومان